Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME METİNİ


GENYA OTEL RESTORAN CAFE olarak verilerinizi işliyor ve aynı zamanda kanunların öngördüğü teknik ve idari önlemleri alarak verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu metin ile verilerinizin işlenmesine yönelik süreçler hakkında sizi detaylı olarak bilgilendirmek istiyoruz.


TANIMLAR


Bu metinde belirtilen aşağıdaki terimler, aşağıda belirtilen anlamlara atıfta bulunacaktır:


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,


Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin toplanmasından silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine kadar geçen süre içinde gerçekleştirilen, bunların edinilmesi, kaydedilmesi, saklanması, korunması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, ifşa edilmesi, iletilmesi, aktarılması dahil olmak üzere her türlü faaliyet kullanılabilirliği, sınıflandırılması ve kullanımının engellenmesi.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,


GENYA OTEL RESTORAN CAFE ve şirketleri ve grup şirketleri,


Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ


Verilerinize ilişkin veri sorumlusu, genyaotel.com web sitesinde işlenir. GENYA OTEL RESTORAN CAFE verilerinizi kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ve başta LPPD olmak üzere tüm mevzuatların öngördüğü sınırlar çerçevesinde işlemektedir.


Web sitesinde sunulan hizmetlere ve yürütülen faaliyetlere bağlı olarak farklılık gösterse de, aşağıda belirtilen verileriniz, beyanınızın ardından veya bilginiz dahilinde elektronik ortamda toplanabilir:


“İLETİŞİM” menüsünden iletişime geçmeniz durumunda, bize vermiş olduğunuz adınız ve e-posta adresiniz, mesajınızın içeriği, mesajın konusu, bize yazış sebebiniz ve kullandığınız cihaz ve IP verileriniz (kaynak ve hedef bilgileri),


Yazarların makalelerini web sitesi üzerinden başka bir mail adresine göndermek istediğinizde; adınız, sizin ve alıcının e-posta adresleri ve mesajınızın içeriği ve IP verileriniz (kaynak ve hedef bilgileri),


Yasal zorunluluk nedeniyle; erişim / çıkış tarihi ve saati, IP verileriniz (kaynak ve hedef bilgileri) ve genyaotel.com web sitesini ziyaretinizle ilgili konum bilgileriniz,


Çerezler tarafından toplanan veriler genyaotel.com web sitesini daha verimli, kolay ve hızlı kullanabilmenizi sağlamak, web sitesinin hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek ve üçüncü şahıs web sitelerinin daha uygun hizmet ve teklifler sunabilmesini sağlamaktır.


KVKK tarafından öngörüldüğü üzere, toplanan verileriniz işlenecektir;


Hukuk ve dürüstlük ilkelerine uymak,


Doğru ve gerektiğinde güncel,


Belirli, açık ve meşru amaçlar için,


işlemlerinin amacı ile ilgili, sınırlı ve orantılı bir şekilde ve


İlgili mevzuatta belirtilen veya işlenmesi için gerekli olan süre alıkonma esaslarına uymak.


VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


Verileriniz;


Hizmet ve faaliyetlerimizden yararlanmanız için gerekli çalışmaları yapmak,


GENYA OTEL RESTORAN CAFE‘nın sunduğu hizmet ve faaliyetleri beğeninize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere sunmak ve talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kaliteyi sağlamak,


Yeni hizmet ve faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirebilmek ve buna bağlı olarak size en uygun ürün ve hizmeti sunabilmek,


Gerekli ölçümleri yaparak hizmet ve faaliyetlerimizi geliştirebilmek, iyileştirebilmek ve yaygınlaştırabilmek,


Hizmet ve faaliyetlerimiz ile ilgili her türlü soru ve şikayetlerinize cevap verebilmek,


Veri güvenliği kapsamında gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almak,


Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi makamların talep ve denetimlerini takiben gerekli bilgileri temin edebilmek ve idari işlemleri gerçekleştirebilmek,


Müşteri memnuniyetini ölçebilen,


Online ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve gerektirdiği şekilde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,


KVKK‘nın 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği üzere;


İlgili kanunlarda açıkça öngörülmektedir,


Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin, sözleşmenin ifasıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle gerekli olması,


GENYA OTEL RESTORAN CAFE yasal bir yükümlülüğünü yerine getirmelidir,


İlgili kişinin kendisi tarafından kamuya açıklanır,


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine tecavüz edilmemek kaydıyla, GENYA OTEL RESTORAN CAFE‘nın meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması,


Gerekirse açık rıza alınır.


VERİLERİNİZİN AKTARIMI


Verileriniz;


Hizmet ve faaliyetlerimizin temini ve tanıtımı için iş birliği yaptığımız veya hizmet aldığımız iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,


Grup şirketlerimizin GENYA OTEL RESTORAN CAFE‘nın ticari ve iş stratejilerini belirleyip uygulamak ve insan kaynakları politikalarını yürütmek,


Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ve danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü şahıslar,


Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş temsilcileriniz ve temsilcileriniz,


Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra daireleri gibi diğer kamu kurumları ile verilerinize ihtiyaç duymaya yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşları,


KVKK‘nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme hüküm ve koşulları ve amaçları kapsamında.


VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ


Verilerinizle ilgili olarak şu haklara sahipsiniz;


verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenin;


işlenmişlerse bilgi talep etme;


İşlemenin amacını öğrenmek ve bu tür verilerin amaçlanan amaç için kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek;


Yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin iletildiği üçüncü şahıslar hakkında bilgi almak;


Eksik ve yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,


İşlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlem hakkında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bilgi verilmesi,


İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda ilgilinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve


Yasalara aykırı olarak işlenmesi sonucunda uğranılan zararlar için tazminat talep edin.


Yukarıda belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi iadeli taahhütlü mektupla veya bizzat veya yazılı olarak noter aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya ise Sistemimize kayıtlı olan ve daha önceden bize bildirmiş olduğunuz bir elektronik postanız var, elektronik posta adresinizi kullanarak. Talepleriniz yukarıda belirtilen yollarla tarafımıza iletildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde bedelsiz olarak sonuçlandırılacaktır.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarih 30356 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de belirtildiği üzere başvurunuzda belirttiğiniz talepleriniz bedelsiz olarak yanıtlanmaktadır. , talebinize yazılı olarak cevap verilmesi halinde, ilk on sayfanın her biri için 1 TL, cevabın CD veya flash disk gibi bir kayıt ortamında yapılması durumunda aşmayacak bir ücret kayıt ortamının maliyeti ücretlendirilebilir. Başvurunuzun bizden kaynaklanan bir hatadan kaynaklanması durumunda bu ücret size iade edilecektir.


Başvurunuz, KVKK tarafından öngörülen ilgili hükümler takip edilerek yanıtlanacaktır ve başvuru sahibinin doğru kişi olduğunu teyit etmek için GENYA OTEL RESTORAN CAFE sizden bazı teyit edici bilgiler talep edebilir; bu tür bilgiler sadece gerçek veri sahibinin kimliğinin belirlenmesi ve uygulama sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması amacıyla talep edilebilir.


GENYA OTEL RESTORAN CAFE olarak genyaotel.com‘un diğer web sitelerine bağlantılar içerdiğini ve GENYA OTEL RESTORAN CAFE‘nın gizlilik ilkelerinin sadece genyaotel.com platformumuzda geçerli olacağını ve diğer web siteleri ile ilgili hiçbir sorumluluğumuz olmadığını hatırlatmak isteriz. bağlantıları bulunan.


ÇEREZ POLİTİKASI


Çerez Politikası (bundan sonra kısaca “Politika” olarak anılacaktır) GENYA OTEL RESTORAN CAFE (bundan sonra kısaca “GENYA OTEL RESTORAN CAFE” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmış olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açıklama Metni ekini oluşturmaktadır. web sitesi (bundan böyle kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) GENYA OTEL RESTORAN CAFE, bu Politikayı web sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını açıklamak için hazırlamıştır.


ÇEREZ NEDİR?


Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük veri dosyalarıdır. Genellikle web sitesini kullanımınız sırasında size özelleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılırlar ve bir web sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.


ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?


Çerezler, ekonomik ömürlerine, kullanım amaçlarına ve çerez sahiplerine veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli kategoriler altında sınıflandırılır.


Ekonomik Hayata Göre


Kullanım Amacına Göre


Tanımlama Bilgisi Sahibi ve Tanımlama Bilgisi Yerleştiren Taraf Tarafından


Oturum çerezleri


Kalıcı çerezler


Zorunlu / Teknik Çerezler


Analitik Çerezler


Fonksiyonel Çerezler


Hedefleme / Reklam Çerezleri


Birinci Taraf Çerezler


Üçüncü Taraf Çerezleri


EKONOMİK HAYATA GÖRE ÇEREZLER


Oturum Çerezleri: Bunlar, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulan, ziyaretiniz süresince kullanılan ve tarayıcı penceresi kapatılıncaya kadar geçerli kalan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamaktır.


Örneğin birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasına izin verirler.


Kalıcı Çerezler: Bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında oluşturulurlar, ekonomik ömürlerine bağlı olarak veya siz onları silene kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve daha iyi hizmet sunarak web sitesi işlevselliğini artırmaktır.


Örneğin, ziyaretçinin tercihlerini hatırlayarak, bu tercihler doğrultusunda gönderilecek içeriği belirleyerek.


KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER


Zorunlu / Teknik Çerezler: Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitesinin düzgün çalışması için zorunlu olan çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı, web sitesinin işleyişini sağlayarak gerekli hizmeti sağlamaktır.


Örneğin, web sitesinin güvenli bölümlerine erişime, özelliklerini kullanma ve içinde gezinme yeteneğine izin verirler.


Analitik Çerezler: Web sitesinin kullanımı, ziyaret sıklığı ve sayısı hakkında bilgi toplar ve ziyaretçilerin web sitesine nasıl eriştiklerini gösterirler. Bu tür çerezlerin amaçlanan amacı, web sitesinin çalışma şeklini iyileştirerek performansı artırmak ve genel eğilimi belirlemektir. Ziyaretçilerin kimliğini belirleyebilecek bu tür veriler içermezler.


Örneğin, gönderilen hata mesajlarının sayısını ve en sık ziyaret edilen sayfaları gösterirler.


Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin web sitesinde yaptığı seçimleri kaydeder ve bir sonraki ziyarette bu seçimleri hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.


Örneğin, site kullanıcılarının ziyaret ettikleri her sayfada kullanıcı şifrelerini girmelerini engellerler.


Hedefleme / Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesini ve kaç kez görüntülendiğinin hesaplanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bu tür reklamlar sunmaktır.


Örneğin ziyaretçiye gösterilen bir reklamın kısa sürede tekrar gösterilmesini engeller.


ÇEREZ SAHİBİNİN VE ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFIN ÇEREZLERİ


Birinci Taraf Çerezler: Ziyaret edilen web sitesi için tanımlanan ve bu web sitesi tarafından salt okunur olabilen çerezlerdir.


Üçüncü Şahıs Çerezleri: Ziyaret edilen web sitesi dışındaki kuruluşlar için tanımlanan ve tanımlandıkları hizmetle ilgili olarak web sitesine rapor vermeyi sağlayan çerezlerdir.


WEB SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER


Web sitelerimizde kullanılan zorunlu, işlevsel ve analitik çerezler:


Web sitesi arayüzünün ve özelliklerinin istenildiği gibi kullanılması zorunludur.


İleride yapacağınız ziyaretlerde aktiviteleri hızlandırmanıza olanak sağlar.


Web sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamıza izin vererek, istatistiksel verileri bir araya getirmemize ve bu verileri izleyerek içerik geliştirmemize yardımcı olurlar.


Kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri hiçbir koşulda toplamaz, saklamaz veya işlememize izin vermezler, bunlar kişisel veri özelliklerine sahip değildir.


Bilgisayarınıza zarar vermezler ve virüs içermezler.


Hedefleme ve reklam çerezleri, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz ve gerekli yasal taahhütler dahilinde, reklamları özelleştirmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek için kullanılmaktadır.


ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?


Tanımlama bilgilerinin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek veya tanımlama bilgilerini engellemek veya silmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirmeniz yeterli olacaktır.


Çerezleri kontrol edebilmeniz için, birçok tarayıcı size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli çerez türlerini kabul etme veya bir web sitesi cihazınızda çerez depolamak istediğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.


Aynı zamanda, daha önce tarayıcınızda depolanan çerezleri de silmek mümkündür.


Tanımlama bilgilerini devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ​​manuel olarak ayarlamanız gerekebilir; Hesabınızı tanıyamayacağımız ve sizinle ilişkilendiremeyeceğimiz için, web sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Aşağıdaki tablodan ilgili bağlantıya tıklayarak tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz.


Google Chrome


http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=tr&answer=95647


Internet Explorer


https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Mozilla Firefox


http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies


Opera


http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/


Safari


https://support.apple.com/kb/ph19214?


Microsoft Edge


https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Çerezlerin nasıl yerleştirileceği, nasıl görüneceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org web sayfalarını ziyaret edebilir ve ‘İletişim Politika ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize iletmek için iletişim’ bölümüne bakın.

Genya Otel, Genya Restoran, Gemlik Genya Otel, Gemlik Genya Restorant, Gemlik Kurşunlu Otel, Gemlik Genya Otel Cafe Restorant, genyaotel.com, www.genyaotel.com